Posts

समाज माध्यमातील करिअर संधी

Image
एकविसाव्याशतकाच्याआरंभाबरोबरचभारतातमाहितीतंत्रज्ञानाचाप्रसारवाढूलागलाहोता. त्याकाळातमलाएकामित्रानेम्हटले ‘अरेगूगलवरशोधल्यावरतुझीकाहीचमाहितीदिसतनाही’. त्यावेळीचमलाधक्काबसलाहोता. आतातरफेसबुक, व्टिटर, इन्स्टाग्राम, लिंक्डइन, वॉटसअपयासारख्यासमाजमाध्यमांशिवायआपल्याअस्तित्वालाकाहीचअर्थनाहीअसेप्रत्येकव्यक्तीलावाटूलागलेआहे. मोबाईलचावापरतरवेडम्हणावेइतकावाढलाआहे. 
भारतात 100 कोटीपेक्षाअधिकलोकमोबाईलवापरतात. शेतमजुरापासूनउद्योगपतीपर्यंत